Đăng ký trực tuyến

ĐĂNG KÝ CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG DƯỢC, ĐIỀU DƯỠNG, XÉT NGHIỆM, HỘ SINH TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỌC TẠI
NGÀNH XÉT TUYỂN

(* Thí sinh lưu ý điền đầy đủ và chính xác thông tin để nhận giấy báo trúng tuyển)

Call: 02466886651